Правилник за вътрешен ред

 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

В1 47 ООУ

 

Глава ІV. Права и задължения на учениците (Раздел ІІ от ППЗНП, Деца и ученици)

Чл. 20. Ученикът има право (чл. 134 от ППЗНП):

1. да избира профила на обучението, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

2. да избира извънкласни форми на дейност, организирани от училището;

3. да получава информация по въпросите на обучението и професионалното ориентиране от класния ръководител и учителите;

4.  да получава консултации при организиране на самостоятелна подготовка;

5. да дава мнения и предложения по отношение на цялостната дейност на училището пред ръководството му чрез своите представители в УП;

6. да избира и да бъде избиран в органите на ученическо самоуправление;

7. да бъде защитаван при накърняване на личното му достойнство и човешките му права;

8. да ползва безплатно училищната база за развитие на интересите и способностите си;

9.  да бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в учебната си дейност;

10. да се осигурява специална закрила по ЗЗД на деца с изявени дарби (чл. 5, т. 2 от ЗЗД);

11. да участва, включително и с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси;

12. да потърси закрила по ЗЗД чрез училището;

Чл. 21. Ученикът е длъжен:

            1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитието на училищните традиции;

2. да не отсъства от учебни часове без уважителна причина;

3. да се явява в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и добрите нрави:

         3.1 момичетата да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото,къси панталони, дълбоки деколтета),с тежък грим и екстравагантни прически ;

         3.2.момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, къси панталони , екстравагантни прически;

         3.3. да не се явяват с опасни обувки ( маратонки с колелца , бутонки с шипове и други );

         3.4. да нямат пирсинг по части от лицето –устни, нос, вежди и др.;

         4.  да не консумира храна и да не дъвче дъвка в час;

         5. да не стои в учебните часове с шапка;

         6. да опазва и поддържа материално-техническата база на училището в добро състояние при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

         7. да се явява в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;

         8. да спазва установения ред в класните стаи по време на учебните часове;

         9. да не унижава достойнството на другите ученици и да не прилага физическо и психическо насилие върху тях;

1                9.1.да не присвоява чужди вещи. В случай на доказана кражба, родителите на ученика възстановяват щетата.

         10.да пази училищното имущество:

1                10.1.Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в троен размер в тридневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от счетоводител, домакин и АСД).

                  10.2. Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание.

                  10.3.При установяване на липса на училищно имущество извършителят възстановява липсата.

                  10.4.При липса на училищно имущество и неустановен извършител, щетата се възстановява солидарно от всички, които са го ползвали.

         11. да изпълнява нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия;

         12 .да изключва в час всички лични електронни средства.

Чл. 22. (1) Ученикът няма право:

1. да отсъства от учебни занятия без уважителни причини (чл. 134, ал. 2 и чл. 137 от ППЗНП);

2.да въвежда външни лица в двора и сградата на училището;

3.да участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие. Навършилите пълнолетие ученици участват в политическия живот извън училището;

4. да организира и осъществява политическа и религиозна пропаганда в училище;

5. да употребява алкохол, цигари и наркотични вещества ;

6. да възпрепятства учителите и служителите при изпълнение на служебните им задължения;

7. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите и учениците;

8. да внася в района на училището оръжие , взривни вещества и други опасни предмети;

9. да използва мобилен телефон по време на учебен час;

10. да бъде на обществени места  в учебно време без придружител, съгласно изискванията на ЗЗД;  

11./Чл. 49./ да използва нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия;

12.да демонстрира прояви на интимна близост в сградата,  в района на училището и по време на час;

13.да посещава избирателно часовете, когато има медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини.

  

Глава V. Наказания на учениците

Чл. 23.       (1) При неспазване на изискванията на настоящия правилник и/или допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните наказания:

1.     „Забележка” за над 5 неизвинени отсъствия или за:

а) регистрирани над 5 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

б) системно явяване без учебни помагала и домашни работи;

в) внасяне на предмети и вещества, опасни за здравето и живота на учениците и служителите;

г) хвърляне на предмети, неприлични жестове, викове и др. противообществени прояви и нарушения на правно-етичните норми ;

д) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт и други игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците и гражданите в района на училището;.

е) поведение, което е в нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;

ж) при други нарушения на задълженията по чл.21 и 22 от настоящия правилник. .

2. „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” :

2.1. Дейности в полза на училището са:

а) почистване с препарати на надписите, направени от ученици в сградата на училището;

б) други дейности ,които не вредят на здравето на ученика;

в) почистване на тревните площи и площадки.

3.Предупреждение за преместване в друго училище  - за над 10 неизвинени отсъствия или:

а) рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебната документация;

б) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

в) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители;

г) при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители;

д) за следващо нарушение при наличие на наказание по т.2 .

          4.Преместване в друго училище до края на учебната година за:

а)ученик, получил наказание по чл. 23 т. 3, допуснал над 15 неизвинени отсъствия ;

б) системно нарушаване на ПВР на училището;

в) употреба на алкохол и наркотични вещества в училището – сграда или двор;

г) за упражняване на тежко физическо или психическо насилие;

д)   за умишлено нанесени сериозни щети на училищно имущество.

5. Отстраняване на ученик от учебни занятия

                  5.1.Ученик се отстранява от учебен час (с регистриране на неизв. отсъствие) в случай на:

а) грубо или системно нарушаване на дисциплината ;

б) демонстративно неизпълнение на задача, поставена от учителя.

                  5.2.Ученик, отстранен от учебен час, е длъжен да стои на място, определено от учителя.

         

Глава VІ. Награди на учениците

Чл. 26  (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище)  учениците се награждават с:

а) похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет, определена със заповед на Директора;

б) книги и други предмети;

в) похвална грамота;

г) други награди за изяви и постижения;

(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване учениците пред Директора по предложение на класния ръководител.

                           

Глава VІІ. Права и задължения на родителите

Чл. 27. Родителите имат право:

1.     да посещават преподавателите в приемното им време, утвърдено от Директора на училището;

2.     да поставят за разглеждане проблеми, свързани с обучението и възпитанието на децата си в училище, чрез класния ръководител на ПС и чрез представител от класа в УП;

3.     периодично да получават информация за успеха и развитието на детето си в образователно-възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина;

4.     да участват в родителските срещи;

5.     да изразяват мнение и предложение за развитието на училището;

6.     да участват в УН;

7.     да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на детето им.

Чл. 28. Родителите са длъжни:

1.    да се запознаят с училищния правилник, което удостоверяват с подпис в приложение към дневника на класа;

2.    да осигурят всички необходими учебници и учебни пособия на ученика за неговото пълноценно участие в процеса на обучение;

3.    да осигурят редовното присъствие на ученика в часовете;

4.    да се явяват в определеното време при известие от страна на учител, класен ръководител, представител на административното ръководство на училището;

5.    да посещават родителските срещи;

6.    да възстановяват нанесените от ученика материални щети в определения срок;

7.    да зачитат предвидените по ЗЗД мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето /чл. 8, ал. 3 от ЗЗД/.

 

 


Търсене